آموزش رسم الگو بالاتنه گرلاوین زنانه جدید

توسط 04/01/2015آموزش طراحی لباس 15 دقیقه زمان برای خواندن

اگر چه تعدادی امروزه معتقدند متد گرلاوین متدی قدیمی است اما تجربه شخصی من نشان داده که با این روش برای کلیه اندام ها می توان لباس خوش فرمی دوخت . به نظر من اینکه فقط بتوانیم برای اندام های نرمال و لاغر لباس خوش فرم بدوزیم کار مهمی انجام نداده ایم بلکه اندام های غیر نرمال و چاق بهترین محک برای انتخاب بهترین روش الگو کشیدن است . به همین دلیل ما در اینجا الگوی خود را با متد گرلاوین اصلاح شده به شما آموزش می دهیم . این متد از کتاب خانم جوراب چی با بعضی اصلاحات ارائه می شود .

در کشیدن الگوی بالاتنه قالب بدن یا همان پاترون علاوه بر داشتن اندازه های صحیح و دقیق که در بحث اندازه گیری آموزش داده شده ، به لوازمی مثل کاغذ برش مات ، مداد ، متر ،گونیا ی خیاطی ،خط کش منحنی ، خط کش صاف کوتاه و بلند 50 سانت یا یک متر و چسب کاغذی و در آخر میز مناسب که بتوانید روی آن کار کنید، احتیاج داریم .

بیاد داشته باشید بعد از کشیدن الگو حتماً باید نکات مربوط به کنترل الگو را یک به یک انجام دهید تا بهترین الگوی ممکن را داشته باشید. توجه به اندام های خاص که در ادامه آمده نیز در الگو کشی بسیار مهم است .

مرحله اول الگوی بالاتنه

1ـ کاغذ الگو را جلوی خود باز کرده و از کنار سمت راست در طول کاغذ باندازه یک دوم باسن بزرگ بعلاوه 10 سانت علامت می گذاریم( خط A-A’ ) .

از نقطه ‘Aباندازه قد باسن بزرگ بر خط A- A’ عمود می کنیم نقطه B’ بدست می آید

3 ـ از نقطه A نیز عمود بر خط A-A’ باندازه قد باسن بزرگ جدا می کنیم نقطهB بدست می آید.

4 ـ روی خط های AB و A’B’ اندازه قد باسن کوچک را علامت می زنیم ( نقاط C و C’).

5 ـ نقاط CC’ را بهم وصل نموده خط باسن کوچک بدست می آید و از وصل نقاط BB’ خط کمر درست می شود . خط AA’ نیز خط باسن بزرگ است ( تصویر شماره 1 )

مرحله دوم الگوی بالاتنه

از نقطهB روی خط مرکزی جلو و نقطه B’ روی خط مرکزی پشت باندازه قد بالاتنه جلو (روش اول در اندازه گیری ) علامت می گذاریم نقاط D و D’ بدست می آید که آنها را بهم وصل می کنیم . ( خط گردن ) مثل تصویر شماره 2

2 ـ خط های BD و B’D’ را نصف می کنیم نقاط E و E’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط سینه )

خط ED و E’D’ را هر کدام را نصف کرده و نقاط F و F’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط کارور )

مرحله سوم الگوی بالاتنه پشت

از نقطه D’ به اندازه اختلاف قد جلو و پشت بالا می رویم .( نقطه G)( قدجلو – قد پشت = D’ G )

2 ـ از نقطه G به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت عمود بر خط D’ Gمی کشیم ( نقطه ’ G )

3 ـ از G’ باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه H ) از H به G هلال کوچکی رسم می کنیم می توانید از پیستوله (منحنی فرانسوی ) یا بعضی از خط کش های منحنی مشابه اگر در دست دارید استفاده کنید.

روی خط سینه از نقطه E’ باندازه یک چهارم دور سینه منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه J )

نکته : دور سینه ابتدا باید بعلاوه 4 بشود تا آزادی لازم در لباس ایجاد گردد سپس تقسیم بر 4 می کنیم

دور سینه + 4 = ÷ 4 = – 2 = E’ J

5 ـ از نقطه J باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه J’ )

6 ـ روی خط کارور از نقطه F’ باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم سانت( 0/5 ) علامت می گذاریم ( نقطه I )

از نقطه I روی خط کارور به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 3 سانت بالا می رویم نقطه I’ , و در صورتیکه نخواهیم به آن آستین وصل کنیم یک ششم دور گردن  بعلاوه 1 سانت را بالا می رویم ( همان اندازه G G’ می باشد)

8 ـ از نقطه I’ خطی عمود باندازه 1 تا یک و نیم سانت خارج می شویم ( نقطه H’ ) (برای آستین های حلقه ای این عمل انجام نمی شود)

نقطه J’ I را همانند شکل با پیستوله رسم می کنیم سپس I را به H’ وصل می کنیم .

10 ـ نقاط H و H’ را بهم وصل می کنیم سپس از نقطه H باندازه نصف سر شانه روی خط علامت می زنیم نقطه h و از H’ نیز باندازه نصف سر شانه علامت می کذاریم (نقطه h’ ) وسط h و h’ نقطه شماره 6 را علامت می گذاریم

11 ـ از نقطه A’ روی خط مرکزی پشت باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه K’ )

12ـ از J’ به K’ یک خط مستقیم می کشیم ( تصویر شماره 2 )

مرحله چهارم ساسون های پشت

1 ـ از تقاطع خط J’K’ با خط کمر (نقطه الف) 2 سانت داخل می شویم نقطه شماره 1 و از این نقطه به K’ و J’ وصل می کنیم ( تصویر شماره 2 الف )

2 ـ از نقطه B’ روی خط کمر – خط مرکزی پشت نیز 2 سانت داخل شده و به نقطه G و A’ وصل می می کنیم .( نقطه شماره 2 )

فاصله بین نقاط 1 و 2 روی خط کمر را سه قسمت کرده نقطه 3 را بدست می آوریم از این نقطه 3 سانت به سمت نقطه 1 رفته و نقطه 4 را علامت می گذاریم ( 3 تا 4 = 3 سانت ) نقطه وسط 3 و 4 نقطه صفر است که از آن خطی موازی B’A’ کشیده به خط باسن بزرگ می رسانیم ( نقطه 5)

4 ـ از نقطه 5 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

5 ـ در سرش شانه از h به نقطه 3 خطی مستقیم می کشیم وسط این خط نقطه 8 را علامت می کذاریم و از نقطه 8 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

6 ـ روی خط (6-8) هفت تا نه سانت از نقطه 6 پایین آمده و نقطه 7 را علامت گذاری می کنیم ( نقطه 6 تا نقطه 7 = 7 تا 9 سانت ) از نقطه 7 به h و h’ وصل می کنیم . هدف از ایجاد این ساسون این است که انحنای کارورپشت برای اندام هایی که این انحنا را دارند شکل دهیم . ( تصاویر شماره 2 الف )

تصویر شماره 2 الف دیجیتال

استثناء شماره 1 در مورد الگوی پشت

اگر قد جلو و پشت یک اندازه بود به این طریق عمل می کنیم.روی خط گردن از نقطه D’ به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت را داخل می شویم ( نقطه G’ ) سپس از نقطه G’ به اندازه 2 سانت عمود کرده بالا می رویم و نقطه H بدست می آید سپس مانند قسمتهای شماره 9 و 10 در مرحله سوم عمل می کنیم و ادامه می دهیم ( تصویرشماره 2 ب )

تصویر شماره 2 ب دیجیتالبرابر یودن قد جلو با پشت

مرحله پنجم بالاتنه جلو

1 ـ از نقطه D در قسمت جلو بالاتنه روی خط گردن باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه نیم سانت ( 0/5) داخل می شویم : نقطه Q

2 ـ از نقطه Q عمودی رسم مس کنیم باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک ونیم سانت ( 1/5) : نقطه M

3 ـ خط MQ را نصف کرده ( نقطه U ) و باندازه 25 سانت موازی خط گردن خطی می کشیم

4 ـ یک دهم نصف دور سینه را محاسبه می کنیم ( مثلا اگر دور سینه کسی 88 با شد : ( 88+ 4 = 92 ÷2 = 46 ÷ 10 = 4/6 ) این فاصله M’N’ اندازه پنس سر شانه است .

بیاد داشته باشیم پنس سر شانه برای این روی الگو ایجاد می شود تا فضای لازم برای برجستگی سینه داشته باشیم وگرنه روی سینه تنگ می شود .

(الگو های بدون پنس برای لباس های کشی و یا گشاد طراحی می شوند اما الگو ی ارائه شده در این بخش برای لباس قالب تن است تا بعداً بتوانید طرح های مختلف روی آن پیاده کنیم )

5 ـ متر را روی نقطه M گذاشته و باندازه سر شانه + اندازه پنس سر شانه که در شماره 4 بدست آوردیم اندازه زده تا خط U را قطع کند نقطه N . سپس روی خط MN اینطوری اندازه می زنیم : MM’ = نصف سرشانه ، M’N’ = پنس سرشانه ، N’N = نصف سرشانه

6 ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه نصف فاصله سینه علامت زده ( نقطه د ) و خط RS را موازی خط مرکزی جلو رسم می کنیم

7 ـ از نقطه D باندازه قد سینه ( روش اول در اندازه گیری قد سینه ) روی خط RS علامت می زنیم : نقطه P این نقطه نوک سینه می باشد و تمامی پنس ها و برش ها از روی این نقطه ( نوک سینه) عبور می کنند

8 ـ از نقطه P خطی به M’ و N’ میکشیم تا ساسون ( پنس ) سرشانه شکل بگیرد

9 ـ نصف کارور جلو را بدست می آوریم سپس از نقطه F روی خط کارور تا نقطه O را طوری می کشیم که فاصله ب ج حساب نشود ( یعنی متر را روی F گذاشته تا ب اندازه می زنیم همان عدد را روی ج آورده ادامه می دهیم تا O بدست بیاید )

10ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه یک چهارم دور سینه بعلاوه 2 ( یاد آوری می کنم قبلا دور سینه بعلاوه 4 شده بود و بعد عدد بدست آمده تقسیم بر 4 می شود ) : نقطه L (دور سینه + 4 = ÷ 4 = + 2 سانت )

11 ـ از نقطه L عمودی باندازه 2 سانت بسمت بالا رسم می کنیم : نقطه L’

12ـ نقاط O و L’ را با پیستوله هلال می کنیم و از O به N وصل می کنیم

13ـ از نقطه A روی خط باسن بزرگ باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ بعلاوه 2 ( نقطه K) اندازه می زنیم .

14ـ از L’ به K خطی مستقیم می کشیم

تصویر شماره 3 دیجیتال

مرحله ششم : رسم پنس های بالاتنه جلو

1 ـ از نقطه 10 تقاطع خط کمر با خط L’ K باندازه 2 سانت داخل می شویم : نقطه 11 به نقاط L’ و K وصل می کنیم

2 ـ یک سوم خط 11 ـ B روی خط کمر از سمت خط مرکزی جلو را پیدا کرده نقطه T می نامیم

3 ـ از نفطهT باندازه 3 سانتی متر به سمت چپ رفته نقطه V می نامیم ؛ سپس از V به P و به S خطوطی می کشیم.

4 ـ از T هم خطوطی به P و به S می کشیم و پنس زیر سینه شکل می گیرد ( این پنس برای نشان دادن گودی زیر سینه می باشد)

5 ـ فاصله نقطه 11 تا V را نصف کرده ( نقطه 12) یک سانت به راست و یک سانت به چپ میرویم .( نقاط 13 و 14)

6 ـ از نقطه 12 خطی عمود باندازه 7 سانت بسمت بالا می کشیم ( نقطه 15) ؛ خط عمود دیگری به سمت پایین تا باسن کوچک می کشیم ( نقطه 16)

7 ـ از نقاط 15 و 16 به نقاط 13 و 14 روی کمر وصل میکنیم ( پنس یا ساسون کوچک ) ( تصویر شماره 3 الف )

تصویر شماره 3 الف دیجیتال

در انتهای رسم قبل از کنترل تصویر 3 ب در زیر را خواهید داشت

تصویر شماره 3 ب دیجیتال

تصویر 5

الگوی کامل با رعایت خطوط راستا

ادامه در صفحه بعد

برگه‌ها : 1 2

نـدا ایــمـانـیـــ

نـدا ایــمـانـیـــ

موسس و مدرس سایت آموزشی ودیعه

81 دیدگاه

 • فاطی گفت:

  وای ممنونم خیلی به کارم اومد مرسی 😍😍😍😍😍😍🤗🤗

 • نـدا ایــمـانـیــ گفت:

  سلام دوست عزیز سرشانه جلو در الگوی اولیه شامل اندازه سرشانه بعلاوه یک دهم نصف دور سینه است که این مقدار ساسون سرشانه است که هنگام دوخت گرفته میشود ظاهر الگو بیشتر است ولی در حقیقت همان اندازه سرشانه است

 • ملیکا گفت:

  سلام چرا الگوی گرلاوین سرشانه جلو از سرشانه پشت بلندتر است؟

 • نـدا ایــمـانـیــ گفت:

  سلام دوست عزیز در روش گرلاوین کنترل هایی وجود دارد که در سایت بعد از آموزش اصلی اونها هم ذکر شده برای حلقه در قسمت کنترل حلقه اگر حلقه بلند تر و بزرگتر از حلقه اصلی باشد بصورت یک خط هلالی ساسونی حداکثر سه سانت بگیرید و اگر کوچک تر باشد همین مقدار رو باز میکنیم

 • Atefeh گفت:

  سلام ،خسته نباشید!من در الگو کشی به روش گرلاوین مشکلی پیداکردم! اینکه کف حلقه از خط سینه بالاتر قرار میگیره وارتفاع حلقه هم حدود چهار سانت بیش از حلقه در اندازه گیری هست!و اگر بخوام کف حلقه رو بالا بیارم تا ارتفاعش کم بشه برای به دست اومدن مقدار در اندازه گیری،کف حلقه از خط پهلو فاصله میگیره!چطور این مشکل رو رفع کنم؟!

 • نـدا ایــمـانـیــ گفت:

  سلام دوست عزیز ممنون از حسن نظرتون اگه تونیک شما حالت سارافونی داره و بدون آستین هست ساسون توی حلقه رو بگیرید اگر لباستون آستین دار هست و هنگام کنترل‌ها نیاز به گرفتن ساسون در حلقه آستین نبوده نیازی به گرفتن ساسون دیگر ندارید ولی میتوانید بعد از طرح برش عصایی ساسون سر شانه رو ببندید که خود بخود این ساسون به حلقه شما منتقل میشود

ارسال پاسخ