برای تهیه الگوی آستین کُت لازم است که از کادر اولیه الگو آستین قبل از تبدیل آن به آستین کامل استفاده کنیم . این نوع آستین ها از دو قسمت تشکیل می شوند قسمت رو آستین و قسمت زیر آستین ، و به دو صورت می توان آنها را کشید در نوع اول درز ها به سمت زیر آستین تمایل دارند و در نوع دوم درز جلو آستین پایین تر از کارور قرار می گیرد و درز پشت مماس با کارور است. برای تهیه آستین شماره یک به طریق زیر عمل می کنیم :

طرز تهیه آستین کت شماره ۱ : مرحله اول :

۱ ـ کادر آستین را مطابق آنچه در الگوی آستین (مرحله اول) توضیح داده شده می کشیم

۲ ـ در جلو از تقاطع خط آرنج با خط B’B ـ ۲ سانت بالا رفته نقطهs’ را علامت زده و خط آرنج جدید را رسم می‎کنیم.

۳ ـ در پشت از نقطه S خطی به وسط AC رسم میکنیم ( نقطه M) سپس از نقطه Mخطی عمود بر این خط رسم کرده تا خط BB’ را قطع کند ( نقطه N1)

۴ ـ در جلو از نقطه S’ یک سانت و نیم داخل می‎شویم ( S1 ) و به نقاط F و B آن را متصل می‎کنیم

۵ ـ در جلو از نقطه F روی خط هلالی FD’ ، ۲ سانت داخل می‎شویم( نقطه H ) ؛ از نقطه S1 روی خط آرنج یک سانت و نیم داخل می شویم ( نقطه S2) ؛ و از نقطه N1 2 سانت داخل می شویم ( نقطه N) ؛ نقاط HوS2وN را بهم وصل می کنیم .

۶ ـ در پشت از نقطه E باندازه ۳ سانت روی خط هلالی ED’ داخل شده علامت می‎گذاریم (نقطه G )

۷ ـ در پشت از نقطه S باندازه ۳ سانت روی خط آرنج داخل می شویم ( نقطه K )

۸ ـ در پشت از نقطه M باندازه ۳ سانت روی خط MN1 داخل شده علامتگذاری می کنیم ( نقطه M1 )

۹ ـ نقاط G , K و M1 را به یکدیگر وصل می کنیم

مرحله دوم : تکمیل آستین کت شماره ۱ :

۱ ـ در جلو خط F ,S1 و N1 را تا کرده سپس خطوط FH ، HS2 ،S2N را رولت می کنیم ( می توان با گذاشتن کاربن این خطوط را کپی نیز کرد

۲ ـ در پشت یکبار خط ES را تا نموده و خطوط EG ، GK را کپی می کنیم سپس خط SM را تا کرده و خط KM1 را رولت یا کپی میکنیم بین این دو خط ( G’K’ و K’M’) زاویه ای ایجاد می شود که محل خُرد آستین در آن قسمت است

۳ ـ برای قسمت روی آستین باید خطوطی که از نقاط H’,F,D,E,G’,K’,M’,N2,’S می‎گذرد را کپی کنیم و شکلی شبیه تصویر ۳ به ما داده می شود.

توجه : نقاط F و E بعنوان نقاط موازنه باید علامت گذای شود

۴ـ برای قسمت زیر آستین خطوطی که از نقاط H,D’,G,K,M1,N,S2 می گدرد را کپی میکنیم و شکلی شبیه تصویر ۴ بدست می آید

۵ ـ برای دوخت آستین : خط HS2N ( در الگوی زیر آستین ) را باید به H’S’N2 ( در الگوی روی آستین ) دوخت که جلوی آستین می باشد ؛ و خط GKM1 ( در الگوی زیر آستین ) را به خطG’K’M’ ( در الگوی روی آستین ) دوخت و این قسمت پشت آستین می باشد

آستین کت شماره 1

طرز تهیه آستین کت شماره ۲ ( کت دگمه دار )

۱ـ مراحل ۱ تا ۵ را در مرحله اول را که در الگوی آستین کت شماره ۱ توضیح داده شد انجام می دهیم

۲ـ در قسمت پشت فقط از نقطه S خطی به وسط AC رسم میکنیم (نقطه M)

۳ـ قسمت جلو را همانند آستین کت شماره ۱ رولت میکنیم
۴ـ برای الگوی روی آستین خطوطی را که از نقاط H’,F,D,E,S,M,N2,’S میگذرد کپی می کنیم (تصویر ۴)

۵ ـ برای الگوی زیر آستین خطوطی را که از نقاط H,D’,E,S,M,N,S2 میگذرد را کپی می کنیم (تصویر ۳)

نکته : خط وسط آستین یعنی خط DC هم در روی آستین و هم در زیر آستین باید مشخص شود زیرا این خط راستای الگو را نشان می دهد که با ترکی پارچه باید موازی گذاشته شود

آستین کت شماره 2

۶ـ برای دگمه دار کردن از نقطه M روی خط SM ـ ۶ تا ۸ سانتی متر باز گذاشته و مانند کت مردانه روی آن را دگمه می دوزیم .