برای انتقال ساسون یا پنس ها در الگوی پشت  می توانیم به چهار حالت عمل کنیم .

راه های انتقال پنس در پشت راه های انتقال ساسون در پشت

حالت اول : پنس در خط سرشانه

این همان حالتی است که هنگام الگو کشیدن انجام می دهیم و پنس در وسط سر شانه است بیاد داشته باشیم این پنس به حالت چین هم می تواند دوخته شود

ساسون پشت سرشانه پنس سرشانه پشت

حالت دوم : انتقال ساسون (پنس) به حلقه آستین پشت

در چند حالت معمولا این کار انجام می شود :

حالت اول زمانی که حلقه آستین پشت تنگ است که با این انتقال حلقه گشاد می شود و نیازی به دوخت آن نیز نیست .

حالت دوم وقتی می خواهیم برش عرضی در پشت ایجاد کنیم اول این پنس به حلقه منتقل می گردد سپس به داخل برش می رود .

ساسون پشت حلقه پنس حلقه آستین در پشت بالاتنه

حالت سوم : انتقال پنس به حلقه گردن پشت :

در این حالت برشی در حلقه گردن ایحاد می کنیم سپس پنس سرشانه را می بندیم و خط سرشانه را اصلاح میکنیم . برای کسانی که کمی برجستگی پشت دارند و هنگام برش حلقه گشاد شده است می توان در دوخت همین ساسون ها را گرفت تا هم پشت گردن اندازه شود و هم برجستگی پشت خوش فرم بایستد .

ساسون پشت گردن پنس پشت گردن

حالت چهارم انتقال پنس به انتهای سرشانه:

وقتی پنس سرشانه خیلی کوچک باشد می توان آن را به تقاطع سرشانه با حلقه آستین منتقل کرده و سپس آن را حذف نمود . مطابق شکل

پگونه ساسون پشت را حذف کنیم طریفه حذف پنس پشت

جابجایی نوک پنس

پنس های منتهی به نوک سینه را به شعاع ۲ سانت می توان جابجا نمود این بدان معنا است که هنگام دوخت ۱ ـ ساسون پهلو باید از نوک سینه ۲ سانت عقب تر باشد

۲ ـ در برشهایی که عقب تر یا جلو تر از نوک سینه هستند اول ساسون به محل مورد نظر منتقل گردد سپس برش ها روی الگو طراحی شوند

حرکت ساسون در نوک سینه حرکت پنس در نوک سینه
فرم دادن پنس ها

پنس ها که با خطوط صاف کشیده شده برای بهتر نشان دادن فرم بدن باید کمی حالت خمیدگی پیدا کنند . الف ـ در قسمت پهلو بالاتر از کمر با استفاده از خط کش منحنی کمی به داخل قوس داده می شوند

ب ـ پنس پشت در قسمت پایین تنه به داخل قوس داده می ش.د

ج ـ پنس سرشانه جلو به بیرون قوس داده می شود

د ـ پنس زیر سینه جلو درقسمت بالاتنه به سمت بیرون و در قسمت پایین تنه به سمت ئاخل قوس داده می شود

در حقیقت با انجام این کارها فرم بدن را آنگونه که هست روی الگو پیاده کرده ایم به تصاویر توجه فرمایید

منحنی کردن درز و پنس های پشت منحنی کردن درز و پنس های پشت
منجنی کردن ساسون ها و درز جلو منجنی کردن ساسون ها و درز جلو

منبع : عکس ها از کتاب الگو ۱ رشته طراحی و دوخت