الگوی ساده لباس یا الگوی  بدون ساسون  مناسب لباس های گشاد و یا لباس های کشی است در این مبحث الگویی به شما آموزش داده می شود که بدون ضرب و تقسیم های زیاد بتوانید بکشید اما از آنجاییکه این الگو ها قالب بدن نیست برای لباسهای گشاد بکار می رود به این ترتیب که هم می توان دور سینه را بعلاوه ۶ کرد  و هم اینکه با دادن یک برش آزادی لازم را به جاییکه می خواهیم بدهیم اگر هم بخواهیم از این الگو برای لباسهای ریون استفاده کنیم دور سینه را منهای ۳ می کنیم و بعد الگو را می کشیم  . برای کشیدن الگو مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید .

لباس گشاد= دور سینه بعلاوه ۶ و یا برش و اضافه کردن پیلی یا چین

لباس کشی = دور سینه منهای یک تا ۳ بستگی به مقدار کشش پارچه دارد

مرحله اول :

۱ـ کادری می کشیم که عرض آن برابر باشد با یک چهارم دورسینه ( دور سینه ای که قبلا بعلاوه ۴ شده است ) و طول آن برابر باشد با قد جلو (از گودی داخل گردن تا کمر ) خطوط طول بر عرض باید عمود باشد

GH =CD  = یک چهارم دور سینه ( عرض کادر )

GC=HD =  قد جلو از گودی جلو گردن تا کمر ( طول کادر )

۲ ـ طول کادر GCرا تقسیم بر ۲ کرده نقطه K را به دست می اوریم از نقطه K خطی موازی CD  که خط کمر است می کشیم خط KL خط سینه خواهد بود

۳ـ وسط GK را به دست آورده نقطه I   سپس خط IJ  را موازی خط KL می کشیم این خط  خط کارور می شود.

 

مرحله دوم کشیدن پشت

۱ـ از G  باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک اداخل می شویم نقطه T به همین اندازه خطی عمود به سمت بالا می کشیم ( نقطه O  ) از این نقطه خطی موازی GH می کشیم و خط AB  به دست می آید ( پس GT=TO=OA=AG )

۲ ـ وسط AG   را بدست آورده ( نقطه E) و خطی موازی GH رسم می کنیم خط EF بدست می آید

۳ ـ از نقطه E   ۲ سانت بالا رفته نقطه U  بدست می آید از O  به  U منحنی گردن پشت را رسم می کنیم

۴ـ از نقطه O  باندازه سر شانه متر را حرکت میدهیم تا خط EF را قطع کند (نقطه P) و OP خط سر شانه می شود

۵ ـ روی خط کارور ( IJ) باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم از خط مرکزی AC جدا می کنیم ( نقطه M)

۶ ـ فاصله JL را نصف کرده نقطه z بدست می آید این نقطه انتهای حلقه آستین است حلقه پشت آستین را که از نقاط PMZ می گذرد رسم می کنیم

۷ـ برای گودی کمر در صورت دلخواه می توان از نقطه D 2 سانت داخل شده  ( نقطه V ) از Z به V خط پهلو رسم شود

مرحله سوم کشیدن جلو

خطوط قرمز نشانگر خط های جدید برای جلو هستند

۱ـ از نقطه O به G گودی حلقه جلو را رسم می کنیم .

۲ ـ از نقطه    P یک سانت و نیم پایین آمده نقطه  Q  و از O  باندازه قد سرشانه به آن وصل می کنیم. OQ  سرشانه جلو

۳ ـ روی خط IJ  (خط کارور) باندازه نصف کارور جلو از خط مرکزی( AC ) علامت می زنیم ( نقطه N )

۴ ـ از Z باندازه یک سانت و نیم خارج شده و انتهای حلقه آستین جلو نقطه X را مشخص می کنیم حلقه جلو هلال QNX می باشد .

۵ ـ از X به نقطه D یا V بر اساس آنچه در پشت عمل کرده ایم وصل می کنیم

۶ ـ برای ایجاد ساسون بطور دلخواه ، از نقطهK   روی خط سینه به اندازه یک دهم دور کمربعلاوه یک ( نقطه الف) و عمودی را به پایین تا خط کمر رسم میکنیم ( نقطه ب) از هر طرف یک سانت جدا کرده (نقاط W1و W2 ) و به نقطه W  که از نقطه الف ۴ سانت پایین تر است وصل می کنیم .

۷ـ در صورتیکه بخواهیم این الگو تا باسن ادامه پیدا کند از نقطه C باندازه قد باسن بزرگ پایین آمده خطی عمود رسم نموده و روی آن باندازه دور باسن بزرگ بعلاوه ۱ جدا می کنیم و خط کمر را به آن نقطه می رسانیم .

 ۸ ـ فرم جلو یعنی نقاط GOQNXDC را بهم وصل کرده و رولت می کنیم و از پشت جدا می نماییم .

نکته : برای بلند کردن لباس تا هر قدی که دوست دارید حتما باید از کمر اندازه دلخواه را بگیرید و در الگو نیز از کمر هم در قسمت خط مرکزی و هم در قسمت پهلو در جلو وپشت اندازه را اضافه نمایید خط انتهایی به دست آمده کج است که در حقیقت پایین دامن شماست و در پهلو ها طبیعتا قدری باید بالاتر بایستد

الگوی آستین ساده

۱ ـ ابتدا کادری رسم میکنیم که عرض آن نصف دور بازو باشد ( دوربازو اول باید بعلاوه ۴ شود سپس تقسیم بر ۲ ) و طول آن برابر با قد آستین ( طول سرشانه نباید اضافه شده باشد ) کادر (الف ب ج د) که خطوط آن عمود بر هم هستند.

۲ ـ از الف باندازه عرض کادر منهای ۴ سانت پایین می آییم ( نقطه هـ )  و از (ب) به (هـ ) خطی رسم می کنیم .

۳ ـ خط (ب هـ ) را نصف کرده ( نقطه و) و از آن به شکل عمود ۲ سانت بالا می رویم ( نقطه ن) سپس از نقطه (ب) به نقاط (ن) و (هـ ) به شکل هلالی وصل می کنیم .

۴ـ خط (ب و) را نصف کرده(نقطه س)  و یک سانت به سمت بالا عمود می کنیم (نقطه شماره ۱ )

۵ ـ خط (و هـ ) را نیز نصف کرده ( نقطه ص ) و یک سانت به پایین عمود می کنیم ( نقطه شماره ۲ )

۶ ـ خطی هلالی رسم میکنیم که از نقاط (ب ۱ و ۲ هـ ) بگذرد خط قرمز رنگ . این خط قوس جلو آستین را تشکیل می دهد

۷ـ از نقطه (د) ۲ سانت تو آمده نقطه (ذ) و لبه آستین کمی تنگ می شود.

۸ ـ  جلو آستین را رولت میکنیم و آستین کامل را به ترتیب شکل های زیر خواهیم داشت .