تاج ملکه های ساسانی

از نوشته های حمزه ی اصفهانی و دیگران چنین بر می آید که ملکه های ساسانی نیز از تاج برای پوشش سر استفاده می کردند در زمان بهرام دوم موضوعات متداول دیهیم بخشی و پیروزی کنار گذاشته شد و موضوعات مربوط به مسائل خانوادگی نشان داده شده است . اومی نویسد آذرمیدخت قبایش سرخ وشلوارش آبی آسمانی و تاجش سبز بوده است .

مهر دوره ساسانی بهرام دوم و همسرشپارچه بافی در دوره ساسانیان :

مرغوبیت بافته های ابریشمی ، کتانی ، پشمی و پنبه ای در دوره ی ساسانیان نشانگر توجه خاص پادشاهان به این صنعت می باشد . بکار گماردن فن آوران سوریایی به دستور شاپور دوم و ایجاد کارخانه هایی در شهر های ایران رونق پارچه های ابریشمی را سبب شد تا آنجا که بسیاری از کشور های آن زمان که خود در بافتن پارچه دستی داشتند از نقش های زیبای ابریشمی ایران تقلید کردند. قاب بندی گل نقش ها در پارچه بافی از نشانه های طراحی پارچه در این دوره می باشد

پارچه دوره ساسانی